دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، اردیبهشت 1402، صفحه 1-290 

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی حساسیت خطر وقوع سیل در حوضه آبریز الندچای بر پایه یک رویکرد طبقه‌بندی ترکیبی نوین (FURIA-GA-LogitBoost)

صفحه 1-24

10.22067/geoeh.2022.74170.1141

توحید رحیم پور؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ سید اسدالله حجازی؛ خلیل ولیزاده کامران


بررسی توزیع زمانی- مکانی و امکان پیش‌بینی جست‌باد در ایران

صفحه 209-228

10.22067/geoeh.2022.74312.1148

محمد حسام محمدی؛ امیرحسین مشکوتی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی