دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، بهمن 1401، صفحه 1-236 

ویژه نامه (چالش جهانی فرونشست زمین: مدیریت بحران یا بحران مدیریت)

فرا روشی برای شناسایی موضوع تحقیقات علمی در فرونشست زمین (یک تحقیق با رویکرد علم‌سنجی)

صفحه 1-19

10.22067/geoeh.2022.75885.1202

سعید نصیری زارع؛ امیر کرم