دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، مرداد 1400 
واکاوی روند تغییرات میانگین دمای رویه ایران با بهره‌گیری از داده‌های سنجش‌ازدور

صفحه 93-109

10.22067/geoeh.2021.69462.1035

علیرضا کربلایی؛ زهرا بیگم حجازی زاده؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد کیخسروی کیانی


تعیین الگوی تاب‌آوری استان‌های ایران

صفحه 205-222

10.22067/geoeh.2021.69153.1028

فاطمه نصرنیا؛ نیلوفر اشک تراب؛ آذر شیخ زین الدین