دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، شهریور 1399، صفحه 1-241 
آشکارسازی تغییرات مجرای رودخانه گیوی‌چای در بازه زمانی 2000 تا 2019

صفحه 19-41

10.22067/geo.v9i2.84457

الناز پیروزی؛ عقیل مددی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ محمد حسین رضائی مقدم