دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، آبان 1396 
مخاطرات ناشی از تمرکزگرایی بارش در ایران

صفحه 143-162

10.22067/geo.v6i3.60987

امید مفاخری؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری