دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، بهمن 1395 
بررسی تأثیر مخاطرات بر توسعه گردشگری شهرستان سرعین

صفحه 135-151

10.22067/geo.v5i4.56285

سید محمد زمان زاده؛ مجتبی قدیری معصوم؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ هما واعظی