دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، بهمن 1394 
شبیه‌سازی شاخص های حدی دمای استان خوزستان بر اساس سناریوهای RCP

صفحه 105-124

10.22067/geo.v4i4.47304

آمنه دشت بزرگی؛ بهلول علجانی؛ زین العابدین جعفرپور؛ علی رضا شکیبا