مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 5، شماره 20،(1395) پیش‌بینی محل وقوع زلزله احتمالی در استان خراسان رضوی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
( سلمان حیاتی ; یونس غلامی ; آسیه اسماعیلی ; مرتضی رضوی نژاد )
475 چکیده   PDF
سال 1 ، شماره 4 (1391) شبیه سازی الگوی پراکنش آلودگی هوای کلان‌شهر تهران در شرایط وزش باد
( علی اکبر شمسی پور ; فهیمه نجیب زاده ; زینب حسین پور )
369 چکیده   PDF
سال7، شماره 26،(1397) طبقه‌بندی مخاطرات رودخانه‌های شهری (مطالعه موردی: استان مازندران، شهر نوشهر)
( رضا اسماعيلي ; محسن رفیعی ; قاسم لرستانی ; کیا بزرگمهر )
223 چکیده   pdf
سال6، شماره 22 ،(1396) واکاوی و شناسایی تغییرات مکانی پهنه های گرم و سرد دمایی ایران طی دوره‌های مختلف
( مهدی دوستکامیان ; اسماعیل حقیقی ; رضا بور بوری )
194 چکیده   PDF
سال 2 ، شماره 7 (1392) تحلیل ریسک مخاطرات چندگانه شهری در اثر سیل و زلزله (مطالعه موردی: منطقه بیست تهران)
( خدیجه نوروزی خطیری ; بابک امیدوار ; بهرام ملک محمدی ; سجاد گنجه ای )
176 چکیده   PDF
سال6، شماره 21 ،(1396) شبیه‌سازی تغییرات دما و بارش ایستگاه سینوپتیک تبریز طی دوره (2100-2010) با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری (SDSM) و خروجی مدل CanESM2
( حسین عساکره ; یونس اكبرزاده )
166 چکیده   PDF
سال 1 ، شماره 4 (1391) تحلیل فضایی- زمانی جزیره حرارتی کلان‌شهر تهران با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
( علیرضا صادقی نیا ; بهلول علیجانی ; پرویز ضیائیان فیروزآبادی )
128 چکیده   PDF
سال6، شماره 21 ،(1396) مکان‌یابی محل دفن پسماند با استفاده از منطق فازی در GIS و مدل تحلیل فرایند شبکه‌ای فازی (FANP) (مطالعه موردی: شهرستان علی¬آباد)
( وحید نیک زاد ; محمد جواد امیری ; یاسر معرب ; نگار فروغی )
121 چکیده   PDF
سال7، شماره 27،(1397) ارزیابی تاب‌آوری محیط شهری در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زمین‌لرزه با استفاده از منطق فازی و GIS (مطالعه موردی: شهر ارومیه)
( عبدالمجید احمدی ; سعید فتحی ; ابراهیم اکبری )
120 چکیده   pdf
سال7، شماره 27،(1397) تأثیر کاربری‌های شهری در ایجاد جزایر حرارتی (مطالعه موردی: شهر مشهد)
( حسن محمودزاده ; افسانه نقدبیشی ; سحر مومنی )
102 چکیده   pdf