فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

بررسی بی‌هنجاری‌های میانگین دمای کمینه و بیشینه ایران در دوره گرم سال به‌منظور شناسایی دوره گرم و سرد

حسین علی روحبخش سیگارودی; مصطفی کرمپور; هوشنگ قا‍ئمی; محمد مرادی; مجید آزادی