1.
رضائی بنفشهم, نجفیمس, نقی زادهح, آب خراباتش. واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب. Geography Enviroment Hazards [اینترنت]. 30 دسامبر 2014 [ارجاع شده 16 اکتبر 2019];4(1):133-5. قابل دسترس در: https://geoeh.um.ac.ir/index.php/geo/article/view/37833