رضائی بنفشهمجید, نجفیمحمد سعید, نقی زادهحبیبه, و آب خراباتشعیب. “واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب”. جغرافیا و مخاطرات محیطی 4, no. 1 (دسامبر 30, 2014): 133-153. دسترسی اکتبر 16, 2019. https://geoeh.um.ac.ir/index.php/geo/article/view/37833.