رضائی بنفشهم., نجفیم. س., نقی زادهح., و آب خراباتش. “واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب”. جغرافیا و مخاطرات محیطی, ج 4, ش 1, دسامبر 2014, صص 133-5, doi:10.22067/geo.v4i1.37833.