اجزاء شکوهیم., شایانح., و درودیم. ه. “مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد”. جغرافیا و مخاطرات محیطی, ج 3, ش 3, سپتامبر 2014, صص 107-28, doi:10.22067/geo.v3i3.32086.