[1]
رضائی بنفشهم., نجفیم. س., نقی زادهح., و آب خراباتش., “واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب”, Geography Enviroment Hazards, ج 4, ش 1, صص 133-153, دسامبر 2014.