[1]
اجزاء شکوهیم., شایانح., و درودیم. ه., “مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد”, Geography Enviroment Hazards, ج 3, ش 3, صص 107-128, سپتامبر 2014.