رضائی بنفشهم., نجفیم. س., نقی زادهح. و آب خراباتش. (2014) “واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب”, جغرافیا و مخاطرات محیطی, 4(1), صص 133-153. doi: 10.22067/geo.v4i1.37833.