اجزاء شکوهیم., شایانح. و درودیم. ه. (2014) “مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد”, جغرافیا و مخاطرات محیطی, 3(3), صص 107-128. doi: 10.22067/geo.v3i3.32086.