رضائی بنفشهمجید, نجفیمحمد سعید, نقی زادهحبیبه, و آب خراباتشعیب. 2014. “واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب”. جغرافیا و مخاطرات محیطی 4 (1), 133-53. https://doi.org/10.22067/geo.v4i1.37833.