اجزاء شکوهیمحمد, شایانحمید, و درودیمحمد هادی. 2014. “مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد”. جغرافیا و مخاطرات محیطی 3 (3), 107-28. https://doi.org/10.22067/geo.v3i3.32086.