رضائی بنفشهم.; نجفیم. س.; نقی زادهح.; آب خراباتش. واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب. جغرافیا و مخاطرات محیطی, v. 4, n. 1, p. 133-153, 30 دسامبر 2014.