رضائی بنفشهم., نجفیم. س., نقی زادهح., & آب خراباتش. (2014). واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب. جغرافیا و مخاطرات محیطی, 4(1), 133-153. https://doi.org/10.22067/geo.v4i1.37833