اجزاء شکوهیم., شایانح., & درودیم. ه. (2014). مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد. جغرافیا و مخاطرات محیطی, 3(3), 107-128. https://doi.org/10.22067/geo.v3i3.32086