(1)
رضائی بنفشهم.; نجفیم. س.; نقی زادهح.; آب خراباتش. واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب. Geography Enviroment Hazards 2014, 4, 133-153.