[1]
رضائی بنفشهم., نجفیم.س., نقی زادهح. و آب خراباتش. 2014. واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب. جغرافیا و مخاطرات محیطی. 4, 1 (دسامبر 2014), 133-153. DOI:https://doi.org/10.22067/geo.v4i1.37833.