[1]
اجزاء شکوهیم., شایانح. و درودیم.ه. 2014. مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد. جغرافیا و مخاطرات محیطی. 3, 3 (سپتامبر 2014), 107-128. DOI:https://doi.org/10.22067/geo.v3i3.32086.