• نام : سیدرضا حسین زاده
  • آدرس پستی : مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دفتر مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی
  • بخش یا واحد: سر دبیر
  • دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-گروه جغرافیا
  • تلفن 051-38805273
  • نام : سید محمد علی موسوی
  • تلفن 51-38806725