زمینه مطالعاتی

جغرافیا و مخاطرات محیطی

روند داوری

با سلام ؛ خواهشمند است ضمن تکمیل جدول زیر ، نظر خود را نسبت به چاپ آن در مجلّۀ علمی _ پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد با ذکر دلایل توجیهی حداکثر ظرف مدّت دو هفته اعلام فرمایید . حداقل امتیاز برای چاپ مقاله 55 امتیاز است

سیاست دسترسی آزاد

این مجله به صورت آزاد و بدون هزینه در دسترس خوانندگان و نویسندگان است

فرایند بررسی مقالات

تمامی مقالات ارسالی در دو مرحله مورد بررسی داوران قرار گرفته و ازجهت رعایت استانداردها و قوانین ارزیابی می شوند. هرمقاله در ابتدا توسط یک ویراستار بررسی شده و در صورت عدم رد شدن به سه داور که نام آنها محرمانه باقی می ماند ارسال خواهند شد. هویت نویسندگان نیز محرمانه باقی خواهد ماند. هدف از فرآیند بررسی ، تشخیص نقاط قوت و ضعف مقالات، اصالت ، به روزبودن را انسجام آن هاست. بنابراین ویراستار(ان) در ابتدا مقالات را از جهت رعایت ملزومات اولیه مقاله نویسی بررسی می نمایند. همچنین نگارش مقاله مطابق با فرمت مجله و سیستم APA در این مرحله مورد بررسی قرار می گیرد. مقالاتی که دراین مرحله رد شوند از فرآیند ارزیابی خارج شده و به نویسندگان اطلاع رسانی می شود. آن دسته از مقالاتی که ملزومات اولیه و استانداردها را رعایت نموده اند به داوران- داخلی یا خارجی – ارسال خواهند شد. پس نویسندگان در جریان تصمیم مجله- پذیرش قطعی، پذیرش مشروط ، اصلاح و ارسال مجدد،عدم پذیرش – در مورد مقاله شان قرار خواهند گرفت

تاریخچه مجله

اولین شماره مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی در بهار سال 1391 انتشار یافته و به صورت مستمر ادامه دارد .