کلیدواژه‌ها = جزایر حرارتی
بررسی وضعیت بوم شناختی منطقه جیرفت با توجه به تغییر کاربری اراضی طی دوره 30 ساله

دوره 12، شماره 3، مهر 1402

10.22067/geoeh.2023.78332.1270

مریم دوستکی؛ اردوان کمالی؛ محسن باقری بداغ آبادی؛ حسین شیرانی


واکاوی ارتباط امواج گرمایی با جزایر حرارتی شهر (مطالعه موردی: شهرستان آبادان)

دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 193-207

10.22067/geoeh.2021.70560.1063

کبری شجاعی زاده؛ شهریار خالدی؛ طیبه اکبری ایرانی


بررسی تأثیر امواج گرمایی بر جزایر حرارتی کلانشهر تبریز

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 111-128

10.22067/geoeh.2021.69683.1040

رقیه ملکی مرشت؛ بهروز سبحانی؛ مسعود مرادی