کلیدواژه‌ها = آلودگی
تاثیر کاربری اراضی بر قابلیت جذب فلزات سنگین و آلودگی محیطی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403

10.22067/geoeh.2024.86609.1463

ابراهیم محمودآبادی؛ مرتضی اکبری؛ فریدون سرمدیان


بررسی تأثیرات فلزات سنگین و پارامترهای محیطی بر تنوع زیستی خاک (دم‌فنریان؛ Hexapoda: Collembola)

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 187-205

10.22067/geoeh.2023.79797.1308

انسیه صابری پور؛ فاطمه طباطبائی یزدی؛ مرتضی کهراریان