نویسنده = عباسعلی داداشی رودباری
بررسی دامنه شبانه‌روزی دما در ایران با استفاده از مجموعه داده AgERA5

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 189-208

10.22067/geoeh.2021.72332.1104

سیده فاطمه اخلاقی حسینی؛ آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


پایش روند دورنمای فرین‌های سرد ایران مبتنی بر برونداد مدل دینامیکی EH5OM

دوره 7، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 71-88

10.22067/geo.v7i2.67384

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ رضا ابراهیمی