نویسنده = رضا جعفری
پایش خشکسالی منطقه‌ای حوضه آبخیز زاینده‌رود بر اساس تغییرات سری زمانی شاخص‌ VCI سنجنده مودیس و شاخص SPI

دوره 6، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 1-22

10.22067/geo.v6i4.62601

مرضیه سادات میراحسنی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا سفیانیان؛ رضا مدرس؛ رضا جعفری؛ جهانگیر محمدی


بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF

دوره 4، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 1-20

10.22067/geo.v4i2.39488

مهران همدم جو؛ علیرضا راشکی؛ رضا جعفری