فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

روند تغییرپذیری فرین های دما با استفاده از شاخص های تغییر اقلیم در ایران

بهلول علیجانی; احمد روشنی; فاطمه پرک; روح الله حیدری

واکاوی همدید بارش تگرگ فراگیر در شمال غرب ایران

فرامرز خوش اخلاق; حسین محمدی; علی اکبر شمسی پور; اصغر افتادگان خوزانی

شناسایی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرسایش شیاری و فراوانی آن در منطقه احمدآباد مشهد

سیده مطهره حسینی; ابوالفضل مساعدی; کمال الدین ناصری; علی گلکاریان

ارزیابی مخاطرات سنگ ریزه در آزاد راه رودبار- رستم آباد با استفاده از فرایند تحلیل شبکه

محمد مهدی حسین زاده; سعید رحیمی هر آبادی; حسن اروجی; مهدی صمدی