دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 47 صفحه 52-37 PDF
تعداد مشاهده : 60 صفحه 94-75 PDF
تعداد مشاهده : 124 صفحه 114-95 PDF
تعداد مشاهده : 129 صفحه 132-115 PDF

ارزيابي و شبيه¬سازي رشد شهري با استفاده از مدل زنجیره مارکوف (مورد مطالعه: شهر دزفول)

غلامرضا سبزقبائی; فرهاد صالحی پور; سولماز دشتی; آرزو صفویان
تعداد مشاهده : 146 صفحه 180-169 PDF