فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

ارزیابی فعالیت‌های نئوتکتونیکی محدوده گسل بناروان بر اساس شاخصه‌های ریخت‌سنجی

فریبا همتی; داود مختاری; شهرام روستائی; بهزاد زمانی قره چمنی

مخاطرات ناشی از تمرکزگرایی بارش در ایران

امید مفاخری; محمد سلیقه; بهلول علیجانی; مهری اکبری