فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

تحلیل آماری بحران‌های دمایی شهر قم در رابطه با مصارف انرژی

بهلول علیجانی; علی اکبر شمسی پور; عطیه مطمئن آرانی

آستانه¬های ژئومورفیک حوضه آبی قزل¬اوزن

غلام حسن جعفری; فاطمه بختیاری