نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • مقالات

 • تحلیل روند و نوسانات فشار بخار آب در جنوب و جنوب غرب ایران  PDF    دانلود : 2284
  حسن لشکری ; علی اکبر متکان ; حسین عساکره ; یونس خسروی 1-21
  بازدید: 1474
  جایگاه دانش بومی در مدیریت مخاطرات طبیعی در روستاها (مطالعه موردی: دهستان شیزر، شهرستان هرسین)  PDF    دانلود : 853
  آئیژ عزمی ; فرزاد میرزایی قلعه ; سباء درویشی 23-39
  بازدید: 1513
  تحلیل آماری ـ همدیدی امواج گرمایی بالای ۴۰ درجة سلسیوس در غرب ایران  PDF    دانلود : 2155
  فیروز مجرد ; جعفر معصوم پور ; طیبه رستمی 41-57
  بازدید: 1421
  واکاوی آماری موج گرمایی و دماهای گرانگین بیشینه کرمانشاه و ارتباط آن با نوسان اطلس شمالی  PDF    دانلود : 2263
  مصطفی کرم پور ; بهروز نصیری ; زهره مریانجی ; پارسا غلامی ; خدیجه مرادی ; سعید بساطی 59-76
  بازدید: 1186
  تغییرپذیری شدت پرفشار سیبری در دوره تشدید گرمایش جهانی  PDF    دانلود : 2103
  طاهر صفرراد ; قاسم عزیزی ; حسین محمدی ; حسنعلی فرجی سبکبار 77-94
  بازدید: 1109
  واکاوی بسامد رخداد رودبادها هنگام بارش‌های سیل‌آسای استان کردستان  PDF    دانلود : 2022
  محمد دارند 95-113
  بازدید: 1003
  تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی توفان‌های تندری در ایستگاه‌های هواشناسی همدان  PDF    دانلود : 1008
  فخرالدین ایران پور ; حجت اله یزدان پناه ; علی حنفی 115-131
  بازدید: 1267
  واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب  PDF    دانلود : 2542
  مجید رضائی بنفشه ; محمد سعید نجفی ; حبیبه نقی زاده ; شعیب آب خرابات 133-153
  بازدید: 1151


  geo.eh@um.ac.ir