فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

تحلیل روند و نوسانات فشار بخار آب در جنوب و جنوب غرب ایران

حسن لشکری; علی اکبر متکان; حسین عساکره; یونس خسروی

واکاوی آماری موج گرمایی و دماهای گرانگین بیشینه کرمانشاه و ارتباط آن با نوسان اطلس شمالی

مصطفی کرم پور; بهروز نصیری; زهره مریانجی; پارسا غلامی; خدیجه مرادی; سعید بساطی

تغییرپذیری شدت پرفشار سیبری در دوره تشدید گرمایش جهانی

طاهر صفرراد; قاسم عزیزی; حسین محمدی; حسنعلی فرجی سبکبار

واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب

مجید رضائی بنفشه; محمد سعید نجفی; حبیبه نقی زاده; شعیب آب خرابات