فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

واکاوی سازوکار رخداد مخاطره برف‌های سنگین جلگه‌ی گیلان در نیم سده اخیر

فروغ مومن پور; سمانه نگاه; شبنم هادی نژاد صبوری; نیما فرید مجتهدی; ابراهیم اسعدی اسکوئی

تحلیلی برجنبه های سینوپتیکی- دینامیکی آلودگی هوا درکرمانشاه

حسن ذوالفقاری; جلیل صحرایی; فریاد شاقبادی; آذر جلیلیان