نشریه های علمی انتشارات

راهنمای تدوین و نحوه ارسال مقاله برای چاپ در فصلنامه علمی ـ پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی


1-مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی) پذیرای مقالات می باشد.
2-مقاله باید حاصل کار پژوهشی نویسنده (یا نویسندگان) باشد، قبلاً در نشریه دیگری اعم از داخلی و خارجی و یا مجموعه مقالات همایش‌ها به چاپ نرسیده باشد و همچنین به طور همزمان برای مجله دیگری ارسال نشده باشد. تبصره: مقاله‌های ارایه شده در همایش‌ها و مجامع علمی مشروط به اینکه با تغییرات قابل توجه و افزودن مطالب جدید همراه باشد، قابل بررسی خواهد بود.
3-مقاله‌های مروری که پیشرفت‌های جدید در موضوعات مجله را در بر می‌گیرد، از نویسندگان مجرب و دارای مقالات پژوهشی در زمینه مورد نظر پذیرفته می‌شود.
4-ساختار مقاله باید مشتمل بر عنوان، اسامی نویسنده (یا نویسندگان) چکیده فارسی، کلیدواژه‌ها، مقدمه، منطقه مورد مطالعه، مواد و روش‌ها، بحث و نتایج، نتیجه‌گیری، قدردانی و تشکر، فهرست منابع و ضمائم و چکیده مبسوط انگلیسی باشد.
5-چکیده مبسوط انگلیسی حداقل 2 و حداکثر 3 صفحه و اجزاء آن شامل:
Introduction, Study area, Matarials and methods, Result and discussion, Conclusion, Key words باشد.
6-حجم مقاله شامل تمام اجزاء آن با رعایت استانداردهای حروفچینی مجله باید حداکثر 18 صفحه باشد. مقالات با حجم بیش از 18 صفحه قابل بررسی نخواهد بود.
7-حروفچینی مقاله باید در برنامه Word 2007 و بالاتر بر روی کاغذ A4 با فواصل 3.5 سانتی‌متر از بالا،‌ 3.5 سانتی‌متر از پایین،‌ 3 سانتی‌متر از چپ و 3 سانتی‌متر از راست صورت گیرد. 2.75Header: و 3Footer: عنوان مقاله با قلم 13 پررنگ B Lotus. اسم، فامیل- مرتبه علمی با قلم 11 پررنگ B Lotus.، نویسنده مسؤول،‌شماره تلفن و ایمیل نویسنده به صورت پاورقی و با قلم 11 B Lotus باشد. چکیده 12 پررنگ B Lotus، متن چکیده 12 B Lotus. (چکیده و متن آن با فواصل 2سانتی‌متر از سمت چپ و 2 سانتی‌متر از سمت راست از متن اصلی باشد). تیترهای اصلی متن 12پررنگ B Lotus با فاصله pt12 از پاراگراف قبل و pt8 از پاراگراف بعد. کل متن با 13 B Lotus.
8-شماره و عنوان جداول در بالا و با قلم 12 پررنگ B Lotus نوشته شود.
9-تمام نقشه‌‌ها، نمودارها، شکل‌ها و عکس‌ها به طور یکنواخت با عنوان شکل شماره گذاری و شماره و عنوان اشکال در زیر آن با قلم 12 پررنگ B Lotus، درج گردد.
10-شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک APA یا شیکاگو بوده و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه در داخل پرانتز آورده شود. مثلاً (محمودی، 1368: 58) با قلم 12 B Lotus، برای منابع خارجی (Baker;1989,18) و با قلم 11Times New Roman ‌
11-شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا بایستی به صورت نمونه‌های زیر باشد:
-کتاب:‌ جداری عیوضی، ‌جمشید. (1372). ژئومورفولوژی ایران. چاپ. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه پیام نور.
-Bull, W.B.1991: Geomorphic Responses to Climate Change. ox Ford University Press, Oxford
-مجله: جوان، جعفر و دیگران. (1389). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای. شماره 14. صص 29-49. مشهد.
-Knox, J.c., 2000.Sensitivity of Modern and Holocene floods to Climat Change. Quaternary Science Revews 19, 439-457
-مجموعه مقالات یا کتاب‌های با نویسندگان متعدد: حجازی زاده، زهرا. (1376). نقش پرفشار جنب حاره در تغییر فصل ایران. چاپ در مجموعه مقالات کنگره جغرافیدان ایران. تبریز، صصص 185- 174.
-Baker, v.R.,Kochl, R.C.,1988. Flood Sedimentation in Bedrock Fluvial Systems. In: Baker, V.R., Kochel, R.c., patton,P.C (Eds), Flood Geomorphology. John wiley and Sons, V.S.A., pp.123-137.
تبصره1: در صورتی که صاحب اثر شخصیت حقوقی یعنی سازمان یا نهاد دولتی باشد به جای نام خانوادگی و نام نویسنده عنوان سازمان و یا نهاد مربوطه ذکر می‌شود.
تبصره 2: در صورت استفاده از پایان‌نامه و رساله‌های تحصیلات تکمیلی، ذکر نام استاد راهنما، عنوان رشته و نام دانشگاه الزامی است.
12- مقاله در دو قالب، یک فایل Word و یک فایل Pdf آماده و به سایت مجلهhttp://jm.um.ac.ir ارسال گردد.
13- مسؤولیت صحت مطالب مقاله از نظر حقوقی به عهده نویسنده یا نویسندگان خواهد بود.
14- مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ داشته و مقالات دریافتی عودت داده نخواهد شد.
15- مقاله‌های ارسال شده به نویسنده جهت انجام اصلاحات در صورت عدم دریافت پاسخ در تاریخ تعیین شده، به منزله انصراف از چاپ تلقی می‌گردد.
برای آشنایی بیشتر با فرمت مقالات توصیه می گردد نویسندگان محترم، فایل نمونه را از سایت مجله دانلود نموده و فایل خود را در قالب آن تنظیم و سپس ارسال نمایند.geo.eh@um.ac.ir