اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حمید شایان
سردبیر: دکتر سید رضا حسین زاده
شاپا چاپی: ۲۳۲۲-۱۶۸۲
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۳۰۷۶
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۵۲۷۳
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

بررسی بی‌هنجاری‌های میانگین دمای کمینه و بیشینه ایران در دوره گرم سال به‌منظور شناسایی دوره گرم و سرد

حسین علی روحبخش سیگارودی; مصطفی کرمپور; هوشنگ قا‍ئمی; محمد مرادی; مجید آزادی

نویسندگان محترم مقالات:

بنا به دستورالعمل معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد چاپ نسخه کاغذی نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه متوقف شده است. لذا نویسندگان مقالات می توانند از صفحه اصلی سایت مجله و بخش شماره های چاپ شده متن مقاله و همچنین فایل کامل مجله را دانلود نمایند .