نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۲۰،(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: سنجش آسیب‌پذیری بخش کشاورزی در برابر بحران دریاچه ارومیه و چالش¬های تاب‌آوری جامعه روستایی


صفحات: 39-56

DOI: 10.22067/geo.v5i4.56599

چکیده
در این مقاله با توجه به نقش و اثرات فاجعه دریاچه ارومیه بر تغییرات ساختار و کارکرد بخش کشاورزی و تاب¬آوری نواحی روستایی در منطقه کرانه شرقی دریاچه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش کمّی و ماهیت آن بهره¬گیری از روش تحلیلی-تجربی است. بدین منظور با استفاده از رویکردهای نوین در سنجش آسیب¬پذیری و توسعه آن متناسب با شرایط بومی مسئله مورد بررسی شاخص¬های سنجش آسیب¬پذیری با تلفیق سری¬های زمانی و تکنیک¬های تحلیل فضایی در سنجش از دور در سه بخش: در معرض خطر، حساسیت و ظرفیت سازگاری انتخاب گردید. نتایج پژوهش در مرحله اول منجر به شناسایی مهم‌ترین نیروی تأثیرگذار (نقش بحران دریاچه ارومیه) در ساختار و کارکرد بخش کشاورزی را گردید. علاوه براین تحلیل تغییرات کاربری اراضی و روند تغییرات تولیدات کشاورزی تأیید¬ ¬کننده تأثیرپذیری ساختار و کارکرد بخش کشاورزی ناشی از تغییرات دریاچه ارومیه است. درنهایت، نتایج حاصل از کاربست شاخص¬های سنجش از دور، ظرفیت سازگاری و قابلیت محیطی بخش کشاورزی را مشخص ساخت. نتایج این بخش بیان کننده ظرفیت پایین تاب‌آوری بخش کشاورزی در پهنه¬های عمده تولیدات کشاورزی و تهدید امنیت شغلی و زندگی ساکنان نواحی روستایی در منطقه کرانه شرقی است. ازاین‌رو، کاربرد نتایج پژوهش حاضر، ضرورت¬های تاب‌آوری و عمل¬گرا را در نظام برنامه‌ریزی محلی به‌ویژه برای بخش کشاورزی و جامعه روستایی فراهم خواهد آورد.

کلمات کلیدی:   آسیب‌پذیری; بحران دریاچه ارومیه; بخش کشاورزی; تاب‌آوری; جامعه روستایی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 93

بازدید: 121

تاریخ دریافت: 1395/03/19 , تاریخ پذیرش: 1395/09/14 , تاریخ انتشار: 1395/09/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات
geo.eh@um.ac.ir