نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۲۰،(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: واکاوی همدید – ماهواره¬ای موج بارشی سنگین استان چهارمحال و بختیاری


صفحات: 109-134

DOI: 10.22067/geo.v5i4.56072

چکیده
این تحقیق با رویکرد همدید – ماهواره¬ای جهت بررسی ریشه¬های جوّی رخ¬داد موج بارشی ابر سنگین استان چهارمحال و بختیاری و ارزیابی دقت ماهواره¬ TRMM در برآورد مقدار بارش این منطقه صورت گرفته و براساس سه دسته داده، داده‌های بارش روزانه ایستگاه¬های استان چهارمحال و بختیاری، داده‌های سطوح فوقانی جو و داده¬های ۳B۴۲ ماهواره TRMM به انجام رسیده است. ابتدا نقشه¬های جوی ترسیم شده و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس جهت آشکارسازی بارش رخداده و ارزیابی دقت عملکرد ماهواره TRMM مقدار بارش ثبت شده توسط ماهواره با استفاده از مدل زمین آمار (کریجینگ) مورد پهنه¬بندی قرار گرفت و با مقدار مشاهده¬ای ارزیابی شد. ترسیم و تحلیل نقشه‌های جوی نشان داد که گرادیان فشار حاصل شده بین پرفشارهای مستقر بر روی اروپای مرکزی، شمال خزر و غرب چین، با کم فشارهای مستقر بر روی شمال غرب عربستان، خلیج‌فارس، غرب هندوستان و شمال غرب افریقا و از طرفی دیگر حاکمیت شرایط سیکلونیک در روزهای پایانی در سطح زمین همراه با رخ¬داد بلوکینگ در سطوح فوقانی و کشیده شدن فرودهای عمیق ناشی از آن¬ها بر روی منطقه مورد مطالعه در ترازهای ۵۰۰، ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۵۰ هکتوپاسکال، همچنین بالاسو بودن جریان هوا در جو (امگای منفی) که مبین صعود هوا و تقویت جریانات همرفتی در ترازهای یاد شده بوده و باعث ناپایداری و واگرایی شدید شده با منفی بودن پیچانه-های جوی در ترازهای ۸۵۰، ۹۲۵، ۱۰۰۰ هکتوپاسکال شرایط مساعد جهت رخ¬داد بارش سنگین مهیا شده است. از طرفی با تأمین و تغذیه عمده رطوبتی توسط دریای سرخ در ترازهای ۵۰۰، ۶۰۰، ۷۰۰ هکتوپاسکال و خلیج‌فارس در ترازهای ۸۵۰، ۹۲۵، ۱۰۰۰ هکتوپاسکال و درنهایت وجود کلیه شرایط ذکر شده با حاکمیت و استقرار رودباد قوی و شدید بر روی بیشتر نقاط ایران در روزهای مطالعاتی باعث تشدید ناهنجاری‌ها و ناپایداری جوی در منطقه مورد مطالعه شده و درنتیجه بارش سنگین ۵۵۱ میلی¬متری را به دنبال داشته است. با توجه به برآورد بارش صورت گرفته توسط ماهواره TRMM و مقایسه آن با مقادیر ثبت شده توسط ایستگاه¬های مشاهداتی مشخص می¬گردد که ماهواره TRMM از دقت کافی جهت تخمین و برآورد بارش در این منطقه برخوردار نبوده و در اکثر ایستگاه¬ها برآوردی بیشتر از حد مشاهده شده انجام شده است؛ به‌نحوی‌که همبستگی و ضریب تعیین بین آن¬ها به ترتیب برابر با ۲۲/۰ و ۰۵/۰ درصد است.

کلمات کلیدی:   تحلیل همدید، ماهواره TRMM; مخاطره اقلیمی; بارش سنگین; استان چهارمحال و بختیاری

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 94

بازدید: 120

تاریخ دریافت: 1395/02/29 , تاریخ پذیرش: 1395/08/05 , تاریخ انتشار: 1395/08/05

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات
geo.eh@um.ac.ir