نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۲۰،(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: مدل¬سازی تلفات انسانی در سناریوی وقوع زلزله شبانه منطقة یک شهر اهواز بر پایة مدل کوبرن فازی


صفحات: 21-38

DOI: 10.22067/geo.v5i4.52133

چکیده
در کنار بوم¬ساخت خطرپذیر ایران در مواجه با زلزله، گسترش شتابان شهرنشینی در دوران معاصر و پیدایش کلان¬شهرها به‌عنوان مکان¬های تجمع جمعیت انبوه، سرمایه¬ و زیرساخت¬ها و مکان¬گزینی نامناسب آن¬ها در حریم ناامن گسل¬ها، زمینه¬ساز شکل¬گیری کانون¬های شهری عموماً نا¬ایمن در برابر زلزله شده است. اهواز کلان‌شهری با موقعیت راهبردی در قلمرو جغرافیایی ایران (ژئو استراتژیک و ژئواکونومیک) نیز از قاعدة خطرپذیری در برابر زلزله مستثنی نیست. بر این اساس، پژوهش حاضر با تدوین سناریو زلزله احتمالی شبانه و شبیه¬سازی آن در این شهر، سعی در برآورد تلفات انسانی ناشی از وقوع زلزله در نواحی پنج‌گانه منطقه یک کلان¬شهر اهواز دارد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– تحلیلی است. همچنین روش آنالیز منتخب، فازی و مدل بررسی، مدل مرگ¬آوری کوبرن و همکاران است. یافته¬ها حاکی از آن است که از نظر تلفات انسانی ناحیه چهار با ۷۰۳۱ نفر بیشترین تلفات و ناحیه پنج با ۴۲۵ نفر کمترین تلفات را به خود اختصاص داده¬اند. همچنین بررسی نشان داده است که علاوه بر زمان وقوع زلزله، نوع کاربری غالب و تراکم جمعیت بیشترین نقش را در میزان تلفات انسانی نواحی منطقه یک شهر اهواز ایفا می¬کنند.

کلمات کلیدی:   شهر اهواز; تلفات انسانی; زلزله; سناریو; روش های کوبرن و فازی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 65

بازدید: 126

تاریخ دریافت: 1394/09/21 , تاریخ پذیرش: 1395/09/17 , تاریخ انتشار: 1395/09/17

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات
geo.eh@um.ac.ir