هیأت تحریریه

دکتر ویکتور بیکر
رتبه علمی : استاد
تخصص: ژئومورفولوژی -رودخانه ای
محل خدمت : دانشگاه آریزونا - توسان آمریکا
صفحه شخصی: http://www.hwr.arizona.edu/users/baker
ایمیل: baker@email.arizona.edu
تلفن: (520) 621-7875

دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
رتبه علمی :استاد
تخصص : جغرافیا- اقلیم شناسی
محل خدمت : دانشگاه خوارزمی
صفحه شخصی: http://cvs.khu.ac.ir/fa/hejazizadeh.htm
ایمیل: hedjazizadeh@yahoo.com
تلفن تماس:

دکتر جعفر جوان
رتبه علمی : دانشیار
تخصص: جغرافیای روستایی
محل خدمت: گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://jjavan.profcms.um.ac.ir/
ایمیل: jjavan@um.ac.ir
تلفن تماس:

دکتر سید رضا حسین زاده
رتبه علمی : دانشیار
تخصص: جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی
محل خدمت : گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://profsite.um.ac.ir/~srhosszadeh/
ایمیل: srhosseinzadeh@yahoo.com
تلفن تماس: 98051-38805273span>

دکتر بهروز ساری صراف
رتبه علمی : استاد
تخصص: جغرافیا- اقلیم شناسی
محل خدمت: گروه جغرافیا دانشگاه تبریز
صفحه شخصی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?b.sari
ایمیل: sarisarraf@tabrizu.ac.ir
تلفن تماس: +9804113392271

دکتر حمید شایان
رتبه علمی : استاد
تخصص: جغرافیا- روستایی
محل حدمت : گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://shayan34.profcms.um.ac.ir/
ایمیل: Shayan34@yahoo.com
تلفن تماس: +9805138805271

دکتر شعبان شتایی جویباری
رتبه علمی : دانشیار
تخصص: منابع طبیعی
محل خدمت : گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران
صفحه شخصی: http://ffs.gau.ac.ir/pages-149.html/
ایمیل: shataee@yahoo.com
تلفن تماس:

دکتر منیژه قهرودی تالی
رتبه علمی : دانشیار
تخصص: جغرافیا- ژئومورفولوژی
محل خدمت: گروه جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی تهران
صفحه شخصی : http://sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387213
ایمیل: M-Ghahroudi@sbu.ac.ir
تلفن تماس:

دکتر ابوالفضل مسعودیان
رتبه علمی : دانشیار
تخصص: جغرافیا- اقلیم شناسی
محل خدمت : گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان
صفحه شخصی: http://ui.ac.ir/?sp=6173
ایمیل: porcista@yahoo.ie
تلفن تماس:

دکتر احمد نوحه گر
رتبه علمی : دانشیار
تخصص: جغرافیا- اقلیم شناسی--
محل خدمت : گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران--
صفحه شخصی:
ایمیل: ahmad.nohegar@gmail.com
تلفن تماس:

دکتر حسین نگارش
رتبه علمی : دانشیار
تخصص: جغرافیا- ژئومورفولوژی
محل خدمت: گروه جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان
صفحه شخصی: http://astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3391&Culture=fa-ir
ایمیل: h_negaresh@yahoo.com
تلفن تماس: +9805431136791

دکتر سعدالله ولایتی
رتبه علمی : استاد
تخصص: زمین شناسی
محل خدمت : گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://velayati.profcms.um.ac.ir/
ایمیل: svelayati57@yahoo.com
تلفن تماس:

دکتر مجتبی یمانی
رتبه علمی : دانشیار
تخصص: جغرافیا- ژئومورفولوژی
محل خدمت : گروه جغرافیا طبیعی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
صفحه شخصی:
ایمیل: myamani@ut.ac.ir
تلفن تماس: