نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دفتر مجله جغرافیا و مخاطرات محیطیتماس اصلی

سر دبیر: سیدرضا حسین زاده
دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-گروه جغرافیا
مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دفتر مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۵۲۷۳
فاکس: ۰۵۱-۳۸۷۹۴۱۴۴
ایمیل: Geo.eh@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

سید محمد علی موسوی
تلفن: ۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۵
ایمیل: Geo.eh@um.ac.ir

geo.eh@um.ac.ir