نشریه های علمی انتشارات
  

جغرافیا و مخاطرات محیطی
علمی پژوهشی
۲۳۲۲-۱۶۸۲
۲۳۸۳-۳۰۷۶
دانشگاه فردوسی مشهد
موسسه انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمید شایان
دکتر سید رضا حسین زاده
سید محمد علی موسوی
سید محمد علی موسوی
ویدا خنتان
جواد میزبان
مرکز ترجمه و ویراستاری دانشگاه
۰۵۱-۳۸۷۹۴۱۴۴
مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دفتر مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی
A 80
0.219
geoeh.um.ac.ir

تاریخچه نشریه

اولین شماره مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی در بهار سال 1391 انتشار یافته و به صورت مستمر ادامه دارد .

حوزه و تخصص نشریه

جغرافیا و مخاطرات محیطی

فرایند بررسی مقالات

تمامی مقالات ارسالی در دو مرحله مورد بررسی داوران قرار گرفته و ازجهت رعایت استانداردها و قوانین ارزیابی می شوند. هرمقاله در ابتدا توسط یک ویراستار بررسی شده و در صورت عدم رد شدن به سه داور که نام آنها محرمانه باقی می ماند ارسال خواهند شد. هویت نویسندگان نیز محرمانه باقی خواهد ماند. هدف از فرآیند بررسی ، تشخیص نقاط قوت و ضعف مقالات، اصالت ، به روزبودن را انسجام آن هاست. بنابراین ویراستار(ان) در ابتدا مقالات را از جهت رعایت ملزومات اولیه مقاله نویسی بررسی می نمایند. همچنین نگارش مقاله مطابق با فرمت مجله و سیستم APA در این مرحله مورد بررسی قرار می گیرد. مقالاتی که دراین مرحله رد شوند از فرآیند ارزیابی خارج شده و به نویسندگان اطلاع رسانی می شود. آن دسته از مقالاتی که ملزومات اولیه و استانداردها را رعایت نموده اند به داوران- داخلی یا خارجی – ارسال خواهند شد. پس نویسندگان در جریان تصمیم مجله- پذیرش قطعی، پذیرش مشروط ، اصلاح و ارسال مجدد،عدم پذیرش – در مورد مقاله شان قرار خواهند گرفت


geo.eh@um.ac.ir